Karta Praw Pacjenta

Poruszając się w systemie opieki zdrowotnej musisz pamiętać, że jako pacjent masz szereg praw i tylko od Ciebie zależy, czy będziesz z nich korzystać.

Masz prawo do:

 • Natychmiastowego udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń
 • Udzielenia Ci świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń określonych wymaganiom fachowym i sanitarnym
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji
 • Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Udostępniania Ci dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby lub wskazania przez Ciebie innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona
 • Zapewnienia ochrony Twoich danych zawartych w dokumentacji medycznej
 • Dostępu do informacji o prawach pacjenta
 • Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się Twojego stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia
 • Udzielenia Ci świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością
 • Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
 • Uzyskania od lekarza przystępnych informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 • Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o Twoim stanie zdrowia
 • Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia innego świadczenia zdrowotnego
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec Ciebie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko
 • Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dlaTwojego życia lub zdrowia, lekarz dokonał zmian w ich zakresie
 • Poszanowania przez lekarza Twojej intymności i godności osobistej
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń, przy udzielaniu Tobie świadczeń zdrowotnych
 • Wnioskowania do lekarza o zasięgnięciu przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego
 • Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia Ciebie przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia i wskazania Ci realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z Twoim stanem zdrowia, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu
 • Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających Twoją identyfikację
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym, po uprzednim poinformowaniu Ciebie przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium
 • Poinformowania Ciebie przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu
 • Cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu

Pacjent ma prawo odwołać się w przypadku złego traktowania lub pobierania nienależnych opłat w placówce lub przez lekarza do:

 • kierownika placówki służby zdrowia
 • Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia